Polityka Prywatności

ostatnio zaktualizowano: 13.05.2022

Ochrona prywatności oraz danych osobowych podmiotów korzystających z naszych usług jest kluczowym obszarem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Helpee Ltd z siedzibą w Sandon Road 136, B66 4AB Smethwick United Kingdom jako Administrator danych osobowych zobowiązany jest do przestrzegania tzw. „UK GDPR” – czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które stanowi część porządku prawnego Anglii i Walii, Szkocji i Irlandii Północnej z uwagi na sekcję 3 tzw. European Union (Withdrawal) Act 2018. 

Należy także zauważyć, że z uwagi na okoliczność iż Helpee Ltd z siedzibą w Sandon Road 136, B66 4AB Smethwick United Kingdom nie posiada jednostek organizacyjnych w Unii Europejskiej, zobowiązana jest także do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), jeżeli podczas świadczenia usług dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób przebywających w Unii Europejskiej, a to na podstawie art. 3 ust. 2 tegoż rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe, Helpee Ltd z siedzibą w Sandon Road 136, B66 4AB Smethwick United Kingdom przyjęła niniejszą Politykę prywatności.

Użyte w niniejszej Polityce prywatności definicje należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem jakie zostało im nadane w Regulaminie świadczenia Usług dedykowanym dla Klienta oraz w Regulaminie świadczenia Usług dedykowanym dla Specjalisty/Terapeuty, znajdującym się pod adresem: https://helpee.uk/pl/polityka-prywatnosci
 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

Zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 13 UK GDPR w przypadku gdy dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych jest zobowiązany do spełnienia w stosunku do osoby, od której otrzymał dane tzw. obowiązku informacyjnego. 

Zważając na powyższe oraz mając na uwadze powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, działając na podstawie art. 13 RODO oraz art. 13 UK GDPR Administrator danych osobowych informuje, że:  

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Helpee Ltd z siedzibą w Sandon Road 136, B66 4AB Smethwick United Kingdom zwany dalej „Administratorem”. 
 2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
 1. Pisemnie na adres: Sandon Road 136, B66 4AB Smethwick United Kingdom 
 2. Mailowo na adres: [email protected]
 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem, zgodnie z informacjami podanymi w pkt. 2 powyżej. 
 2. Twoje dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie w kontakcie bezpośrednim, telefonicznie, za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego z naszej strony internetowej pod adresem www.helpee.uk  lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Administrator wskazuje, że będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w zakresie, celu, z uwzględnieniem podstaw prawnych oraz przez okres jak wskazano na poniższej liście. Administrator określił także poniżej czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe czy też dobrowolne oraz konsekwencje niepodania danych osobowych. 
 • Cel: nawiązanie kontaktu z Administratorem przez Specjalistę/Terapeutę przed zawarciem umowy współpracy, w tym zadawanie pytań
  Zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, płeć, numer konta bankowego, profil działalności w social media
   
 • Cel: założenie konta  dla Specjalisty/Terapeuty na platformie pod adresem:  www.helpee.uk i zarządzanie tym kontem 
  Zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, płeć, numer konta bankowego, profil działalności w social media,
   
 • Cel: założenie konta dla Specjalisty/Terapeuty  na platformie Google Workspace i zarządzanie tym kontem
  Zakres: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie 
   
 • Cel: założenie konta dla Specjalisty/Terapety na platformie Stripe.com i zarządzanie tym kontem 
  Zakres: imię, nazwisko, nazwa firmy, opis działalności, adres prowadzenia działalności, adres zamieszkania, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, numer konta bankowego, skan dokumentu tożsamości oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania
   
 • Cel: kontakt Specjalisty/Terapety z Klientem poprzez formularz kontaktowy 
  Zakres: imię, nazwisko, adres e-mail, 
   
 • Cel: założenie konta przez Klienta na platformie pod adresem: www.helpee.uk i zarządzanie tym kontem
  Zakres: imię, nazwisko, płeć, adres e-mail
   
 • Cel: rezerwacja przez Klienta Terminu Sesji specjalistycznej ze Specjalistą/Terapeutą
  Zakres: imię, nazwisko, płeć, adres e-mail
   
 • Cel: nawiązanie kontaktu z Administratorem przez Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego na platformie pod adresem:  www.helpee.uk
  Zakres: imię, nazwisko, płeć, adres e-mail
   
 • Cel: zawarcie i wykonywanie umowy współpracy ze Specjalistą/Terapeutą
  Zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane rachunku bankowego 
   
 • Cel: potwierdzenie przez Specjalistę/Terapeutę Terminu Sesji specjalistycznej 
  Zakres: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 
   
 • Cel: ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową 
  Zakres: imię, nazwisko, adres e-mail
   
 • Cel: dokonywanie rozliczeń ze Specjalistą/Terapeutą oraz  Klientem
  Zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, 

Podstawa prawna: umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO/UK GDPR) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną; nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO/UK GDPR) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie ma związek z naszymi usługami

Okres retencji: przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub przez nas; do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas; ponadto, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas;

Obowiązek podania danych osobowych: podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem  zawarcia z nami Umowy oraz udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania; brak podania przez Ciebie danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie z Tobą umowy  oraz udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania;
 

 1. W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływałyby w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
 2. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 1. dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Administratora;
 2. dostawcom usług księgowo-kadrowych;
 3. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, czy infrastrukturę informatyczną, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim, serwisantom);
 4. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza sądom i organom władzy publicznej;
 5. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw.
 1. Jako Administrator Twoich danych osobowych zapewniamy Ci prawo do:
 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania (poprawienie) danych;
 3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przeniesienia danych do innego administratora danych;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. W celu skorzystania z przysługujących Ci praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem dowolnie wybranego przez Ciebie kanału komunikacji spośród wskazanych w pkt. 2 niniejszej polityki prywatności. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.
 2. Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez Ciebie, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w danym państwie Unii Europejskiej. Lista organów nadzorczych znajduje się pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. W przypadku gdy przedmiotem twojej skargi jest przetwarzanie Twoich danych osobowych jako osoby przebywającej na terytorium Wielkiej Brytanii, należy skontaktować się z UK Information Commissioner pod adresem: https://ico.org.uk/ 
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci w każdej chwili prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z przysługującego Ci prawa należy przesłać do Administratora stosowną informację za pośrednictwem dowolnie wybranego przez Ciebie kanału komunikacji spośród wskazanych w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności.
 4. Administrator wskazuje, że z uwagi na konieczność powiązania Serwisu pod adresem www.helpee.uk z dostawcami usług zewnętrznych takimi jak: Google Meet, Google Workspace oraz Stripe.com, Twoje dane osobowe będą także przetwarzane przez dostawców w/w usług. Wszelkie informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez dostawców w/w usług zawarte są we właściwych politykach prywatności, pod następującymi adresami:

- Google Meet – https://support.google.com/meet/answer/9852160?hl=pl 

- Google Workspace – https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice?hl=pl 

- Stripe.com - https://stripe.com/en-pl/privacy 

Dostawcy w/w usług mogą występować jako niezależni administratorzy Twoich danych osobowych albo jako podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe, na zlecenie Administratora. Administrator zbiera i przekazuje Twoje dane osobowe z uwagi na korzystanie przez Ciebie z powiązanych z Serwisem usług do podmiotów wskazanych powyżej. 

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W SPOSÓB INNY ANIŻELI OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

Administrator informuje, że w związku ze świadczonymi Usługami może dochodzić także do przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klientów, które nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą. 

Administrator wskazuje, że w takim przypadku pozyskuje on dane osobowe Klientów bezpośrednio od Specjalistów/Terapeutów, zgodnie z zapisami Regulaminu świadczenia Usług dedykowanego dla Specjalistów/Terapeutów. Specjalista/Terapeuta, który uprzednio współpracował z Klientem może bowiem dodać w Serwisie dane osobowe Klienta, które są następnie przetwarzane przez Administratora do momentu otrzymania od Klienta potwierdzenia czy wyraża czy też nie wyraża on zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. Administrator zakłada Konto Klienta w Serwisie, a następnie przesyła do Klienta informację o przekazaniu jego danych przez Specjalistę/Terapeutę wraz z dwoma linkami przekierowującymi do następujących oświadczeń: 1) „Zgadzam się” – w przypadku akceptacji faktu dodania jego danych osobowych do Serwisu i zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora; 2) „Nie zgadzam się” – w przypadku braku akceptacji faktu dodania jego danych osobowych do Serwisu i braku zgody na przetwarzanie jego danych przez Administratora.

Mając na uwadze powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, działając na podstawie art. 14 RODO  oraz art. 14 UK GDPR Administrator danych osobowych informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Helpee Ltd z siedzibą w Sandon Road 136, B66 4AB Smethwick United Kingdom zwany dalej „Administratorem”. 
 2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
 1. Pisemnie na adres: Sandon Road 136, B66 4AB Smethwick United Kingdom 
 2. Mailowo na adres: [email protected]
 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem, zgodnie z informacjami podanymi w pkt. 2 powyżej. 
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia Ci oferty Usług świadczonych przez Administratora i  umożliwienia Ci skorzystania z tych Usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO/UK GDPR. 
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć.
 4. W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływałyby w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 1. dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Administratora;
 2. dostawcom usług księgowo-kadrowych;
 3. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, czy infrastrukturę informatyczną, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim, serwisantom);
 4. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza sądom i organom władzy publicznej;
 5. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw.
 1. Jako Administrator Twoich danych osobowych zapewniamy Ci prawo do:
 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania (poprawienie) danych;
 3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przeniesienia danych do innego administratora danych;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. W celu skorzystania z przysługujących Ci praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem dowolnie wybranego przez Ciebie kanału komunikacji spośród wskazanych w pkt. 2 powyżej. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.
 2. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu potwierdzenia przez Ciebie, zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług czy wyrażasz czy też nie wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora. W przypadku oświadczenia przez Ciebie, że nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zostaną one niezwłocznie usunięte przez Administratora. 
 3. Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez Ciebie, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w danym państwie Unii Europejskiej. Lista organów nadzorczych znajduje się pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. W przypadku gdy przedmiotem twojej skargi jest przetwarzanie Twoich danych osobowych jako osoby przebywającej na terytorium Wielkiej Brytanii, należy skontaktować się z UK Information Commissioner pod adresem: https://ico.org.uk/ 
 4. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci w każdej chwili prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z przysługującego Ci prawa należy przesłać do Administratora stosowną informację za pośrednictwem dowolnie wybranego przez Ciebie kanału komunikacji spośród wskazanych w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności.