Regulamin

ostatnio zaktualizowano: 10.12.2022

Dla klientów

Dla terapeutów

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG – KLIENCI 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszym Regulamin określa zasady na jakich Klienci mogą korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu, prawa i obowiązki Stron umowy o świadczenie Usług zawieranej za pośrednictwem Serwisu, a także zasady uiszczania płatności za skorzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu oraz zasady składania reklamacji. 
 2. Zasadniczym celem Serwisu prowadzonego pod adresem: www.helpee.uk jest umożliwienie Klientom skorzystania z wybranego przez nich za pośrednictwem Serwisu Specjalisty/Terapeuty i uzyskanie dostosowanej do ich potrzeb Sesji specjalistycznej za wynagrodzeniem. Usługodawca działa jako agent Specjalisty/Terapeuty w celu umożliwienia Klientowi skorzystania z Sesji specjalistycznej, a także odbiera i przetwarza płatności otrzymywane od Klientów w imieniu Specjalisty/Terapeuty, co nie oznacza jednakże, że działania Usługodawcy ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność Specjalisty/Terapeuty za prowadzone Sesje specjalistyczne. Każdy Specjalista/Terapeuta posiada własne zasady dotyczące współpracy z Klientami, a jakikolwiek umowa o świadczenie usług w zakresie Sesji specjalistycznych będzie zawierana bezpośrednio pomiędzy Specjalistą/Terapeutą a Klientem. Usługodawca dostarcza wyłącznie za pośrednictwem Serwisu usługi administracyjne oraz pokoje w ramach których mogą odbywać się Sesje specjalistyczne. 
 3. Usługodawca pośredniczy w kontakcie pomiędzy Klientami a Specjalistami/Terapeutami, przy czym Usługodawca samodzielnie nie prowadzi z Klientami Sesji specjalistycznej, pomaga natomiast dotrzeć Klientom do osób profesjonalnie prowadzącym takie sesje.    
 4. Usługodawcą i właścicielem Serwisu prowadzonego pod adresem: www.helpee.uk jest Helpee Ltd z siedzibą w Sandon Road 136, B66 4AB Smethwick United Kingdom. 
 5. Każdy Klient, który zamierza skorzystać z Usług za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do akceptacji jego postanowień. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu Klient nie możesz korzystać z Serwisu.
 6. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące treści niniejszego Regulaminu, Klient może kierować pod następujący adres e-mail: [email protected]

 

§2 DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i określenia należy interpretować zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym paragrafie, a to w następujący sposób: 

 • Usługodawca: właściciel Serwisu pod adresem: www.helpee.uk. – tj. Helpee Ltd z siedzibą w Sandon Road 136, B66 4AB Smethwick United Kingdom, który umożliwia Klientowi skorzystania z profesjonalnej Sesji specjalistycznej świadczonej przez Specjalistów/Terapeutów współpracujących z właścicielem Serwisu;
 • Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, który korzysta z Usług świadczonych w Serwisie; 
 • Usługa: udostępnienie Klientowi Serwisu celem jego przeglądania, zapoznania się z jego treścią oraz umożliwienie skorzystania z Sesji specjalistycznej udzielanej przez Specjalistę/Terapeutę współpracującego z Usługodawcą, za pośrednictwem Serwisu, po spełnieniu warunków określonych przez Usługodawcę;
 • Konto Klienta: spersonalizowana strefa Klienta w Serwisie, umożliwiająca Klientowi skorzystanie z Usługi – Sesji specjalistycznej; założenie Konta Klienta jest warunkiem koniecznym aby móc skorzystać z Usługi- Sesji specjalistycznej;
 • Formularz rejestracyjny: interaktywny formularz udostępniony w Serwisie, którego uzupełnienie jest warunkiem koniecznym aby móc skorzystać z Usługi – Sesji specjalistycznej;
 • Formularz kontaktowy: interaktywny formularz udostępniony w Serwisie, za pomocą którego Klient może kontaktować się z Usługodawcą, w szczególności zadawać pytania albo składać reklamacje;
 • Serwis: dostępna pod adresem: www.helpee.uk platforma, która umożliwia Klientom wyszukanie Specjalisty/Terapeuty oraz skorzystanie z Sesji specjalistycznej; 
 • Sesja specjalistyczna: odpłatna lub nieodpłatna Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu mająca charakter: porady psychologicznej, psychiatrycznej, psychoterapeutycznej lub innej o podobnym charakterze, udzielana przez Specjalistę/Terapeutę wybranego przez Klienta za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 
 • Termin: data odbycia się Sesji specjalistycznej zamówionej przez Klienta za pośrednictwem Serwisu;  
 • Specjalista/Terapeuta: współpracujący z Usługodawcą specjalista z zakresu psychologii, psychiatrii, psychoterapii, z którego usług może skorzystać Klient, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie;
 • Regulamin: niniejszy regulamin świadczenia Usług przyjęty przez Usługodawcę i regulujący prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy w związku z Usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu; 

 

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

 1. W celu skorzystania przez Klienta z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, Klient powinien wejść w przeglądarce internetowej na stronę Serwisu pod adresem: www.helpee.uk, wyszukać z listy dostępnych w Serwisie Specjalistów/Terapeutów interesującego Klienta Specjalistę/Terapeutę, założyć Konto Klienta w Serwisie, umówić się na Sesję specjalistyczną oraz dokonać zapłaty za Sesję specjalistyczną za pośrednictwem dedykowanej platformy do płatności. 
 2. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu mają charakter odpłatny oraz nieodpłatny. Klient ma możliwość nieodpłatnego przeglądania Serwisu, dostępnych w Serwisie Specjalistów/Terapeutów oraz zakresu organizowanych przez nich Sesji specjalistycznych. Klient ma także możliwość nieodpłatnego zadawania pytań oraz kontaktowania się z Usługodawcą za pośrednictwem dedykowanego Formularza kontaktowego lub przy użyciu kanałów komunikacji wskazanych przez Usługodawcę w Serwisie. Sesje specjalistyczne organizowane są odpłatnie, chyba, że w Serwisie będzie zamieszczona informacja, że dana Sesja specjalistyczna jest nieodpłatna. 
 3. Usługodawca wskazuje, że Klient, który zamierza skorzystać z Usługi musi spełniać minimalne wymagania sprzętowe i techniczne – tj.: 
 • Dysponować komputerem albo innym urządzeniem mobilnym (telefon, tablet, inne) mającym dostęp do sieci Internet;
 • Posiadać zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge;
 • Posiadać wbudowany w komputerze lub urządzeniu mobilnym (telefon, tablet, inne) mikrofon i/lub kamerkę;
 • Instalacja aplikacji Google Meet w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych;

Klient akceptując niniejszy Regulamin potwierdza jednoznacznie, że spełnia wszystkie wskazane w niniejszym ustępie wymagania sprzętowe i techniczne. Wskazane w niniejszym ustępie wymagania sprzętowe i techniczne powinny być spełnione przez Klienta zarówno w celu poruszania się po Serwisie, jak również w trakcie korzystania z zamówionej Sesji specjalistycznej. 

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, które mają charakter Sesji specjalistycznej są udzielane przez Specjalistów/Terapeutów zweryfikowanych przez Usługodawcę oraz posiadających stosowne uprawnienia przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
 2. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, które mają charakter Sesji specjalistycznej są udzielane w formie sesji zdalnych na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Klienta i Specjalisty/Terapeuty za pośrednictwem dedykowanej platformy do komunikacji wideo - Google Meet. Specjalista/Terpaeuta ma także możliwość wykorzystywania Serwisu do rezerwacji terminów spotkań z Klientami i odbierania płatności od Klientów, które nie odbywają się w formie zdalnej, na odległość. 
 3. Wszelkie informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych przez platformę do komunikacji wideo – Google Meet znajdują się pod linkiem: https://support.google.com/a/answer/7582940?hl=en#zippy=%2Cprivacy-compliance

 

§4 ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Klienta z odpłatnych Usług świadczonych w Serwisie jest podjęcie przez Klienta następujących czynności:
 • wejście na stronę Serwisu pod adresem www.helpee.uk;
 • wypełnienie Formularza rejestracyjnego w Serwisie w zakresie wszystkich wymaganych przez Usługodawcę danych; 
 • zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
 • przesłanie do Usługodawcy uzupełnionego Formularza rejestracyjnego;
 1. Korzystanie z Usług takich jak przeglądanie treści Serwisu, poruszanie się po Serwisie czy zadawanie pytań Usługodawcy za pomocą interaktywnego Formularza kontaktowego  nie wymaga założenia Konta w Serwisie. Klient, który korzysta z Usług w Serwisie, bez względu na okoliczność posiadania lub braku posiadania Konta Klienta w Serwisie zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. Po uzupełnieniu i przesłaniu do Usługodawcy Formularza rejestracyjnego, Usługodawca podejmuje decyzję o stworzeniu Konta Klienta.
 3. Wypełnienie przez Klienta Formularza rejestracyjnego celem utworzenia Konta Klienta jest równoznaczne z zamiarem zawarcia umowy o świadczenie Usług, a zatem stanowi podstawę prawną dla Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta poddanych w Formularzu rejestracyjnym. 
 4. Usługodawca może usunąć Konto Klienta w szczególności w następujących przypadkach:
 • Konto Klienta zostało uprzednio usunięte z Serwisu z winy Klienta;
 • zachodzi uzasadniona obawa, że dane wskazane w Formularzu rejestracyjnym są nieprawdziwe, naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich;
 • założenie Konta Klienta stanowiłoby naruszenie interesów majątkowych lub niemajątkowych  Usługodawcy;
 • Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Google Meet; 
 • do założenie Konta Klient wykorzystał adres uznawany za spamerski; 
 1. W chwili założenia przez Usługodawcę Konta Klienta, Klient uzyskuje dostęp do swojego profilu w Serwisie i może rozpocząć korzystanie z Usług w pełnym zakresie, w szczególności może rozpocząć rezerwację Terminu Sesji specjalistycznej, opłacanie Sesji specjalistycznej, korespondowanie z Usługodawcą, składanie i otrzymywanie oświadczeń woli i wiedzy. 
 2. Po uzyskaniu dostępu do Konta Klienta, Klient ma możliwość dokonania w każdym czasie zmiany swoich danych podanych przy uzupełnianiu Formularza rejestracyjnego. W przypadku procedowania przez Klienta zmiany danych, postanowienia paragrafu 4 ustęp 5 lit. b) stosuje się odpowiednio. 
 3. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania albo usunięcia Konta Klienta w przypadku gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 4. Z chwilą założenia przez Usługodawcę Konta Klienta w Serwisie zawarta zostaje pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowa o świadczenie Usług, której przedmiotem jest udostępnianie przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu umożliwiających Klientowi korzystanie z Sesji specjalistycznych.
 5. Z uwagi na okoliczność, że wszystkie Sesje specjalistyczne odbywają się za pośrednictwem platformy Google Meet, Klient zobowiązany jest zapoznać się ze sposobem działania platformy Google Meet przed rozpoczęciem korzystania z Usług. 
 6. Z chwilą dokonania rezerwacji przez Klienta Terminu Sesji specjalistycznej zawarta zostaje pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowa o świadczenie Usług, której przedmiotem jest świadczenie przez Specjalistę/Terapeutę współpracującego z Usługodawcą Sesji specjalistycznej na rzecz Klienta, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 7. Po dokonaniu rezerwacji Terminu Sesji specjalistycznej, Klient otrzymuje za pośrednictwem Konta Klienta, na podany przez siebie adres e-mail informację o rezerwacji Terminu Sesji specjalistycznej, która będzie zawierać następujące informacje: datę i godzinę Sesji specjalistycznej, kwotę do zapłaty za Sesję specjalistyczną, link przekierowujący do płatności oraz termin, w którym Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty.  
 8. Po otrzymaniu przez Klienta informacji o rezerwacji Terminu Sesji specjalistycznej, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Sesję specjalistyczną, zgodnie z postanowieniami §5 niniejszego Regulaminu oraz otrzymaną informacją. Brak zapłaty przez Klienta w terminie wskazanym w §5 niniejszego Regulaminu oraz otrzymanej informacji oznacza anulację zarezerwowanego przez Klienta Terminu, a Umowa o świadczenie Usług, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Klient, z którym umowa o świadczenie Usług została rozwiązana, zgodnie z niniejszym ustępem, a który zamierza ponownie skorzystać z Sesji specjalistycznej zobowiązany jest do wyszukania poprzez Konto Klienta interesującego go Specjalisty/Terapeuty oraz Terminu, dokonania rezerwacji Terminu oraz zapłaty. 
 9. W przypadku braku zapłaty w Terminie za Sesję specjalistyczną, Specjalista/Terapeuta jest uprawniony do kontaktu z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 10. Po dokonaniu przez Klienta zapłaty za Sesję specjalistyczną, Klient ma możliwość kontaktu z Specjalistą/Terapeutą za pośrednictwem Konta Klienta, albo za pośrednictwem adresu e-mail. 
 11. Klient otrzymuje od Usługodawcy, na podany przez Klienta adres e-mail powiadomienie o Terminie Sesji specjalistycznej 24 godziny przed zarezerwowanym Terminem.
 12. W przypadku gdy z przyczyn zależnych albo niezależnych od Usługodawcy albo od Specjalisty/Terapeuty nie będzie możliwym udzielenie Klientowi Sesji specjalistycznej w umówionym Terminie, Usługodawca informuje o tym Klienta na podany przez Klienta adres e-mail albo za pośrednictwem innego kanału komunikacji. Usługodawca poinformuje jednocześnie  Klienta o najwcześniejszym, wolnym Terminie Sesji specjalistycznej z wybranym przez Klienta Specjalistą/Terapeutą.   
 13. W przypadku gdy Klient z przyczyn zależnych albo niezależnych od Klienta nie będzie mógł skorzystać z Sesji specjalistycznej w umówionym Terminie, zobowiązany jest on do dokonania niezwłocznego odwołania Terminu Sesji Specjalistycznej. Zwrot na rzecz Klienta dokonanej przez niego zapłaty za Sesję specjalistyczną, w przypadku, gdy ta została już dokonana następuję zgodnie z postanowieniami §5 niniejszego Regulaminu. 
 14. Usługodawca ma prawo do odmowy dokonania rezerwacji Terminu Sesji specjalistycznej w przypadku Klienta, który co najmniej trzykrotnie dokonał rezerwacji Terminu Sesji specjalistycznej, ale nie dokonał zapłaty.
 15. W trakcie korzystania z Sesji specjalistycznej, Klient zobowiązuje się do poszanowania dóbr osobistych Specjalisty/Terapeuty, a w szczególności do nieprzekazywania treści o charakterze obraźliwym lub innych powszechnie nieakceptowalnych społecznie. 
 16. W przypadku, gdy Klient uprzednio współpracował ze Specjalistą/Terapeutą, ale nie za pośrednictwem Serwisu oraz wyraził zgodę na przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów trzecich, z którymi Specjalista/Terapeuta współpracuje, Konto Klienta może zostać założone w Serwisie na skutek przekazania przez Specjalistę/Terapeutę Usługodawcy określonych danych osobowych Klienta – tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail Klienta. W takim przypadku Klient otrzymuje od Usługodawcy informację o przekazaniu jego danych przez Specjalistę/Terapeutę wraz z dwoma linkami przekierowującymi do następujących oświadczeń: 1) „Zgadzam się” – w przypadku akceptacji faktu dodania jego danych osobowych do Serwisu i zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę; w takim przypadku Klient zostaje przekierowany do częściowo uzupełnionego Formularza rejestracyjnego, gdzie zobowiązany jest wyłącznie do ustawienia hasła do Konta Klienta oraz akceptacji niniejszego Regulaminu; 2) „Nie zgadzam się” – w przypadku braku akceptacji faktu dodania jego danych osobowych do Serwisu i braku zgody na przetwarzanie jego danych przez Usługodawcę; w takim przypadku Klient zostaje przekierowany do strony informującej go, że z uwagi na brak zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zostaną one niezwłocznie usunięte przez Usługodawcę. 
 17. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie Usług, zawartą z Usługodawcą w każdym czasie, przesyłając Usługodawcy oświadczenie w tym przedmiocie drogą mailową.

 

§5 PŁATNOŚCI

 1. W przypadku odpłatnych Usług, cena Usługi jest podana w Serwisie, a Klient może się z nią zapoznać przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi. Sesje specjalistyczne są zasadniczo odpłatne. 
 2. Klient, który zamierza skorzystać z Sesji specjalistycznej dokonuje płatności za pośrednictwem Serwisu w ciągu 60 minut od momentu rezerwacji Terminu. 
 3. Obsługa płatności dokonywanych za pośrednictwem Serwisu odbywa się przy udziale platformy Stripe.com. Wszelkie informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych przez platformę płatności Stripe.com znajdują się pod linkiem: https://stripe.com/en-pl/privacy.
 4. Wszelkie płatności dokonywane  przez Klienta za Usługę, za pośrednictwem Serwisu będą dokonywane na rachunek bankowy Specjalisty/Terapeuty współpracującego z Usługodawcą, posiadającego konto na platformie Stripe.com, a za datę zapłaty Usługodawca uznaje datę zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Specjalisty/Terapeuty. Usługodawca działa jako agent Specjalisty/Terapeuty w zakresie odbioru przedpłat za Sesje specjalistyczne dokonywane przez Klientów.  
 5. Klient otrzymuje zwrot uiszczonej przez niego ceny za Sesję specjalistyczną (gdy jest odpłatna) w następujących przypadkach:
 • w całości w przypadku odwołania za pośrednictwem Serwisu umówionego Terminu Sesji specjalistycznej nie później niż na 48 godzin przed nadejściem Terminu;
 • w całości lub w części w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, nieprzewidzianych przez Klienta lub Usługodawcę, które uniemożliwiają Klientowi skorzystanie z Sesji specjalistycznej, w sytuacji, w której Klient nie ma możliwości skorzystania z innego Terminu; w każdym przypadku Usługodawca w porozumieniu ze Specjalistą/Terapeutą dokonuje oceny zasadności informacji przekazanych przez Klienta;
 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 lit. b) Klient zobowiązany jest do przesłania Usługodawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego wiarygodnych informacji uzasadniających obiektywną niemożliwość skorzystania z Sesji specjalistycznej w umówionym Terminie.
 2. W przypadku braku płatności przez Klienta ceny za Sesję specjalistyczną w terminie wskazanym w ust. 2, umówiony przez Klienta Termin zostaje automatycznie anulowany, co czym Klient zostaje poinformowany za pośrednictwem Serwisu. 
 3. Uiszczona przez Klienta opłata za Sesję specjalistyczną nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.  
 4. Usługodawca zobowiązany jest do wystawienia na żądanie Klienta rachunek za Konsultację specjalistyczną, po uprzednim przesłaniu Usługodawcy wszystkich wymaganych informacji. 

 

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usług zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do:
 • zapewniania Klientowi dostępu do Serwisu, Konta Klienta, Sesji specjalistycznych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • współpracy ze Specjalistami/Terapeutami gwarantującymi najwyższy poziom świadczonych usług, będących przedmiotem Sesji specjalistycznej; 
 • odmowy założenia Konta Klienta w Serwisie, w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • zablokowania Konta Klienta w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • rozwiązania umowy o świadczenie Usług, w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • ponoszenia odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług za pośrednictwem Serwisu, chyba, że wynika to z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, a w szczególności z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Klienta albo z uwagi na okoliczności uznawane za siłę wyższą w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych;
 • zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, na zasadach w nim określonych;
 • przetwarzania danych osobowych Klienta zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w przypadku danego Klienta oraz wewnętrznymi procedurami i instrukcjami;
 • zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczeniem Usług oraz ich nieudostępniania jakimkolwiek podmiotom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta;
 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do:
 • podawania własnych danych osobowych podczas zakładania Konta Klienta, w trakcie uzupełniania Formularza rejestracyjnego;
 • niedokonywania rezerwacji Terminu Sesji specjalistycznej, w przypadku braku zamiaru skorzystania z tejże sesji;
 • nieprzekazywania za pośrednictwem Konta Klienta, a także w trakcie korespondencji z Usługodawcą lub Specjalistą/Terapeutą treści obraźliwych, naruszających dobra osobiste albo mających charakter społecznie nieakceptowalny;
 • niewykorzystywania danych uzyskanych w trakcie świadczenia Usług na jego rzecz w innych celach aniżeli związane z zawartą umową o świadczenie Usług;
 • zapłaty za Usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • nieudostępniania Konta Klienta osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy;
 • ponoszenia odpowiedzialności w przypadku podejmowania działań stanowiących naruszenie niniejszego Regulaminu;
 • zachowania w poufności wszelkich informacji otrzymanych od Usługodawcy w związku z korzystaniem z Serwisu oraz ich nieudostępniania jakimkolwiek podmiotom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy;
 1. Usługodawca oraz Klient zgodnie oświadczają, że Usługodawca udostępniając Serwis pośredniczy pomiędzy Klientem a Specjalistą/Terapeutą, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty Sesji specjalistycznej, a w szczególności za poprawę lub pogorszenie zdrowia psychicznego Klienta lub inny zamierzony przez Klienta efekt. Odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na Specjaliście/Terapeucie.
 2. Usługodawca oświadcza, że wszelkie informacja dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Klienta zamieszczone są w polityce prywatności znajdującej się w Serwisie. 
 3. Klient jest uprawniony do linkowania strony Serwisu, pod warunkiem, że robi to w sposób zgodny z przepisami prawa i nie naraża właściciela Serwisu na jakiekolwiek szkody. 

 

§7 REKLAMACJE 

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji do Usługodawcy w przypadku gdy w ocenie Klienta doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. 
 2. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem Formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie albo poprzez kontakt mailowy, pod adresem: [email protected]
 3. Klient składając reklamację do Usługodawcy zobowiązany jest podać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail; data Sesji specjalistycznej (jeżeli dotyczy), identyfikacja Specjalisty/Terapeuty, przedmiot reklamacji, wszelkie inne istotne informacje, które pozwolą Usługodawcy w rozpatrzeniu reklamacji. 
 4. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji do Usługodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zaistnienia okoliczności, które stanowią przedmiot reklamacji (np. jeżeli reklamacja dotyczy sposobu odbycia Sesji specjalistycznej, termin liczony jest od daty odbycia się Sesji specjalistycznej).
 5. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej doręczenia przez Klienta. Rozpatrzenie reklamacji polega na przesłaniu do Klienta za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem informacji na temat uwzględnienia albo odrzucenia roszczenia Klienta przedstawionego w reklamacji. 
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Klienta po upływie terminu wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie ma obowiązku rozpatrzenia ani uwzględnienia reklamacji Klienta.
 7. W przypadku gdy Klient nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji może on dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące jakości Sesji specjalistycznych Klient powinien kierować bezpośrednio do Specjalisty/Terapeuty w pierwszej kolejności, a następnie do Usługodawcy. 

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2022 r. 
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa w dowolnym momencie oraz w dowolnym zakresie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Serwisie wraz z podaniem informacji, od kiedy obowiązuje nowy Regulamin. Klient jest zobowiązany na bieżąco śledzić wszystkie zmiany wprowadzone w Regulaminie.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem zamieszczenia nowej wersji Regulaminu w Serwisie. 
 4. Klient, który nie zgadza się na zmienioną treść Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Usług, a w szczególności usunąć Konto Klienta. 
 5. Brak zaprzestania przez Klienta korzystania z Usług, a w szczególności brak usunięcia Konta Klienta oznacza akceptację zmienionej treści Regulaminu.  
 6. Wszelkie treści i informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter ogólnych informacji i nie stanowią jakiejkolwiek porady czy konsultacji, na której Klient może polegać. W celu otrzymania rzetelnej i indywidualnej diagnozy osobistej sytuacji Klient powinien się umówić na Sesję specjalistyczną. Usługodawca podejmuje starania aby wszelkie informacja zamieszczone w Serwisie były aktualne, nie może jednak wykluczyć sytuacji odmiennej. 
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Nieważność albo niewykonalność, któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego zapisów. 
 8. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz umowy o świadczenie Usług jest prawo Wielkiej Brytanii, a do rozpatrywania sporów wynikłych na tle niniejszego Regulaminu oraz umowy o świadczenie Usług właściwe są sądy powszechne w Wielkiej Brytanii.  Wybór prawa Wielkiej Brytanii nie pozbawia jednak Klienta zawierającego umowę o świadczenie Usług, zgodną z niniejszym Regulaminem jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 9. Przyjmuje się, że umowa o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Klientem została zawarta w Wielkiej Brytanii. 

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG – SPECJALIŚCI/TERAPEUCI 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszym Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą w ramach Serwisu, w celu umożliwienia dostarczania Klientom Sesji specjalistycznych,  prawa i obowiązki Stron umowy o świadczenie Usług zawieranej za pośrednictwem Serwisu, a także zasady rozliczeń za Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu oraz zasady składania reklamacji. 
 2. Zasadniczym celem Serwisu prowadzonego pod adresem: www.helpee.uk. jest umożliwienie Usługobiorcy udzielania Sesji specjalistycznych na rzecz Klientów. 
 3. Usługodawca pośredniczy w kontakcie pomiędzy Klientami a Usługobiorcami, przy czym Usługodawca samodzielnie nie dostarcza Klientom Sesji specjalistycznej, pomaga natomiast dotrzeć Klientom do osób profesjonalnie organizujących takie sesje. Usługodawca działa jako agent Usługobiorcy w celu umożliwienia Klientowi skorzystania z Sesji specjalistycznej, a także odbiera i przetwarza płatności otrzymywane od Klientów w imieniu Usługobiorcy, co nie oznacza jednakże, że działania Usługodawcy ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność Usługobiorcy za prowadzone Sesje specjalistyczne. 
 4. Usługodawcą i właścicielem Serwisu prowadzonego pod adresem: www.helpee.uk jest Helpee Ltd z siedzibą w Sandon Road 136, B66 4AB Smethwick United Kingdom. 
 5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące treści niniejszego Regulaminu, Usługobiorca może kierować pod następujący adres e-mail: [email protected].
 6. Warunkiem rozpoczęcia przez Usługobiorcę współpracy z Usługodawcą, w tym rozpoczęcia organizacji Sesji specjalistycznych jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. 


 

§2 DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i określenia należy interpretować zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym paragrafie, a to w następujący sposób: 

 • Usługodawca: właściciel Serwisu pod adresem: www.helpee.uk. – tj. Helpee Ltd z siedzibą w Sandon Road 136, B66 4AB Smethwick United Kingdom, który udostępnia Usługobiorcy Serwis w celu umożliwienia mu organizacji Sesji specjalistycznych; 
 • Usługobiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot używający Serwisu pod adresem www.helpee.uk. w celu dostarczania Sesji specjalistycznej do Klienta; jako Usługobiorca może występować zarówno sam Specjalista/Terapeuta, a także podmiot, który zatrudnia/współpracuje ze Specjalistą/Terapeutą i deleguje go do udzielania Sesji specjalistycznej; 
 • Przedstawiciel Usługobiorcy: specjalista z zakresu psychologii, psychiatrii, psychoterapii, wskazany przez Usługobiorcę i  organizujący Sesje specjalistyczne po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie; w przypadku, gdy Usługobiorcą jest Specjalista/Terapeuta działa on jednocześnie jako Przedstawiciel Usługobiorcy; 
 • Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, który korzysta z Sesji specjalistycznej za pośrednictwem Serwisu; 
 • Usługa: udostępnienie Usługobiorcy Serwisu celem jego przeglądania, zapoznania się z jego treścią oraz umożliwienie Usługobiorcy organizacji za pośrednictwem Serwisu Sesji specjalistycznych Klientom, po spełnieniu warunków określonych przez Usługodawcę;
 • Konto Przedstawiciela Usługobiorcy: spersonalizowana strefa Specjalisty/Terapeuty w Serwisie, umożliwiająca mu kontaktowanie się z Usługodawcą i Klientami; 
 • Konto w Google Workspace spersonalizowana strefa Przedstawiciela Usługobiorcy założona przez Usługodawcę, do której dostęp posiada Usługodawca (subskrybent) oraz Przedstawiciel Usługobiorcy, służąca do informowania Klientów o rodzaju organizowanych Sesji specjalistycznych, ich cenie, osobie Specjalisty/Terapeuty; 
 • Konto na platformie Stripe.com spersonalizowana strefa Przedstawiciela Usługobiorcy założona przez Usługodawcę na platformie stripe.com (adres: https://stripe.com/en-pl), służąca do dokonywania rozliczeń pomiędzy Usługobiorcą, a Klientami oraz Usługodawcą; 
 • Rejestracja Konta Przedstawiciela Usługobiorcy: założenie przez Usługodawcę Konta Przedstawiciela Usługobiorcy w Serwisie; 
 • Formularz kontaktowy: interaktywny formularz udostępniony w Serwisie, za pomocą którego Przedstawiciel Usługobiorcy może kontaktować się z Usługodawcą oraz Klientami, w szczególności zadawać pytania albo składać reklamacje;
 • Serwis: dostępna pod adresem: www.helpee.uk platforma, która umożliwia Usługobiorcy organizację Sesji specjalistycznych dla Klientów; 
 • Sesja specjalistyczna: odpłatna lub nieodpłatna Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu mająca charakter: porady psychologicznej, psychiatrycznej, psychoterapeutycznej lub innej o podobnym charakterze, udzielana przez Przedstawiciela Usługobiorcy wybranego przez Klienta za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie świadczenia usług dedykowanym dla Klienta; 
 • Termin: data odbycia się Sesji specjalistycznej, zamówionej przez Klienta za pośrednictwem Serwisu;  
 • Specjalista/Terapeuta: Przedstawiciel Usługobiorcy będący specjalistą z zakresu psychologii, psychiatrii, psychoterapii, organizujący Sesje specjalistyczne po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie;
 • Regulamin: niniejszy regulamin świadczenia Usług przyjęty przez Usługodawcę, regulujący prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy w związku z Usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu; 


 

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

 1. W celu skorzystania przez Usługobiorcę z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, Usługobiorca powinien wejść w przeglądarce internetowej na stronę Serwisu pod adresem: www.helpee.uk, wypełnić Formularz kontaktowy, ustalić warunki współpracy z Usługodawcą, zapewnić pełną funkcjonalność Konta Przedstawiciela Usługobiorcy w Serwisie założonego przez Usługodawcę (dokonać zmiany danych do logowania do Konta Przedstawiciela Usługobiorcy założonego w Serwisie), zapewnić pełną funkcjonalność  konta w Google Workspace założonego przez Usługodawcę (dokonać zmiany danych do logowania oraz uzupełnić brakujące informacje) oraz udostępnić Usługodawcy na jego żądanie wszelkie niezbędne dane do funkcjonowania konta na  platformie Stripe.com.  
 2. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu mają charakter odpłatny oraz nieodpłatny. Usługobiorca ma możliwość nieodpłatnego przeglądania Serwisu, przeglądania jego funkcjonalności, kontaktowania się z Usługodawcą za pośrednictwem dedykowanego Formularza kontaktowego lub przy użyciu kanałów komunikacji wskazanych przez Usługodawcę w Serwisie. W przypadku gdy Usługobiorca jest zainteresowany organizacją za pośrednictwem Serwisu Sesji specjalistycznych, warunkiem ich organizacji jest spełnienie warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także zapłata na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia za zorganizowane za pośrednictwem Serwisu Sesje specjalistyczne, chyba, że Usługodawca w porozumieniu  z Usługobiorcą  ustali, że określony rodzaj lub ilość Sesji specjalistycznych nie podlega opłacie. 
 3. Usługodawca wskazuje, że Usługobiorca, który zamierza skorzystać z Usługi musi spełniać minimalne wymagania sprzętowe i techniczne – tj.:
 • Dysponować komputerem albo innym urządzeniem mobilnym (telefon, tablet, inne) mającym dostęp do sieci Internet;
 • Posiadać zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge;
 • Posiadać wbudowany w komputerze lub urządzeniu mobilnym (telefon, tablet, inne) mikrofon i/lub kamerkę;
 • W przypadku korzystania z urządzenia mobilnego instalacja aplikacji Google meet; 

Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin potwierdza jednocześnie, że spełnia wszystkie wskazane w niniejszym ustępie wymagania sprzętowe i techniczne. Wskazane w niniejszym ustępie wymagania sprzętowe i techniczne powinny być spełnione przez Usługobiorcę  zarówno w celu poruszania się po Serwisie, jak również w trakcie odbywania się Sesji specjalistycznej. Usługobiorca  ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Usługodawcy w związku z brakiem spełnienia wskazanych w niniejszym ustępie wymagań sprzętowych i technicznych. 

 1. Każdy Usługobiorca organizujący Sesje specjalistyczne za pośrednictwem Serwisu jest poddawany weryfikacji przez Usługodawcę, przed nawiązaniem współpracy, w trakcie której to weryfikacji sprawdzane są uprawnienia Usługobiorcy. 
 2. Usługobiorca korzystając z Usług za pośrednictwem Serwisu, które mają charakter możliwości organizacji Sesji specjalistycznych zobowiązany jest do korzystania z dedykowanej do tego celu platformy Google Meet. Sesje specjalistyczne organizowane są w formie sesji zdalnych na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Klienta i  Usługobiorcy. Usługobiorca ma także możliwość wykorzystywania Serwisu do rezerwacji terminów spotkań z Klientami i odbierania płatności od Klientów, które nie odbywają się w formie zdalnej, na odległość. 
 3. Wszelkie informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych przez platformę do komunikacji wideo – Google Meet znajdują się pod linkiem: https://support.google.com/a/answer/7582940?hl=en#zippy=%2Cprivacy-compliance

 

§4 ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest podjęcie przez Usługobiorcę następujących czynności:
 • wejście na stronę Serwisu pod adresem: www.helpee.uk
 • wypełnienie Formularza kontaktowego w Serwisie w zakresie wszystkich wymaganych przez Usługodawcę danych; 
 • odbycie rozmowy z Usługodawcą i ustalenie warunków współpracy, w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia Usługodawcy oraz Usługobiorcy; 
 • zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
 • zapewnienie pełnej funkcjonalności założonego Konta Przedstawiciela Usługobiorcy w Serwisie, konta na platformie Google Workspace oraz konta na platformie Stripe.com; 
 1. Korzystanie z Usług nieodpłatnych takich jak przeglądanie treści Serwisu, poruszanie się po Serwisie czy zadawanie pytań Usługodawcy za pomocą interaktywnego Formularza kontaktowego nie wymaga podjęcia przez Usługobiorcę czynności, o których mowa w ust. 1. Usługobiorca, który korzysta z nieodpłatnych Usług w Serwisie zobowiązany jest jednak do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. Po przesłaniu do Usługodawcy uzupełnionego Formularza kontaktowego, Usługodawca przystępuje do weryfikacji Usługobiorcy. Po pozytywnej, wstępnej weryfikacji, Usługodawca przeprowadza rozmowę z Usługobiorcą, informuje go o działaniu Serwisu, przedstawia Usługobiorcy dalsze warunki współpracy, w szczególności wysokość wynagrodzenia prowizyjnego Usługodawcy, zasady i warunki rozliczania stron, pozostałe warunki współpracy. W następstwie odbytej rozmowy, Usługodawca podejmuje ostateczną decyzję o zawarciu lub odmowie zawarcia umowy współpracy z Usługobiorcą, o czym Usługobiorca jest informowany za pośrednictwem adresu e-mail podanego w Formularzu kontaktowym. 
 3. Podjęcie przez Strony decyzji o nawiązaniu współpracy, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu stanowi podstawę dla Usługodawcy do założenia Konta Przedstawiciela Usługobiorcy w Serwisie. Usługobiorca otrzymuje następnie od Usługodawcy dane niezbędne do zalogowania się do tego konta wraz z instrukcją dotyczącą konieczności zmiany hasła do zalogowania się do tego konta. 
 4. Wypełnienie przez Usługobiorcę Formularza kontaktowego, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z zamiarem zawarcia umowy o świadczenie Usług, a zatem stanowi podstawę prawną dla Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy  podanych w Formularzu kontaktowym. Z uwagi na okoliczność, że założenie Konta w Google Workspace czy też Konta na platformie Stripe.com będzie wymagało podania dodatkowych danych osobowych, innych niż wskazane w Formularzu kontaktowym, Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, w tym na ich przekazanie podmiotom – dostawcom usług zewnętrznych, współpracujących z Usługodawcą. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zawarte są w polityce prywatności Usługodawcy.  
 5. Usługodawca może usunąć Konto Przedstawiciela Usługobiorcy w szczególności w następujących przypadkach:
 • Konto Przedstawiciela Usługobiorcy zostało uprzednio usunięte z Serwisu z winy Przedstawiciela Usługobiorcy;;
 • zachodzi uzasadniona obawa, że dane wskazane w Formularzu kontaktowym, a następnie w trakcie rozmowy z Usługodawcą są nieprawdziwe, naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich;
 • założenie Konta Przedstawiciela Usługobiorcy stanowiłoby naruszenie interesów majątkowych lub niemajątkowych  Usługodawcy;
 • Przedstawiciel Usługobiorcy albo Usługobiorca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu albo regulaminów Google Meet, Google Workspace, Stripe.com; 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Przedstawiciela Usługobiorcy w Serwisie bez uprzedniego ostrzeżenia w przypadku, gdy Terminy Sesji specjalistycznych są wielokrotnie odwoływane albo zmieniane z uwagi na zaniechanie przez Przedstawiciela Usługobiorcy  albo Usługobiorcę w zakresie obowiązku utrzymywania aktualnych informacji w zakresie dostępności wolnych terminów Sesji specjalistycznych. 
 2. Po założeniu Konta Przedstawiciela Usługobiorcy, Usługodawca zakłada dla Przedstawiciela Usługobiorcy Konto w Google Workspace i przesyła Usługobiorcy dane do tego konta poprzez adres e-mail, otrzymany od Usługobiorcy w Formularzu kontaktowym. Usługobiorca otrzymuje dane do logowania do Konta w Google Workspace wraz z instrukcją dotyczącą konieczności zmiany hasła do zalogowania się do tego konta.
 3. Wszelkie informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych przez platformę Google Workspace znajdują się pod linkiem: https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice?hl=pl
 4. Po założeniu Konta Przedstawiciela Usługobiorcy oraz Konta w Google Workspace, Usługodawca zakłada dla Przedstawiciela Usługobiorcy Konto na platformie Stripe.com. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin akceptuje jednocześnie regulamin platformy Stripe.com, którego treść znajduje się pod linkiem: https://stripe.com/en-gb-pl/ssa;https://stripe.com/pl/connect-account/legal. W przypadku dokonania przez Usługobiorcę jakichkolwiek zmian w zakresie swoich danych osobowych w zakresie w jakim mogą mieć wpływ na rozliczenia z Usługodawcą, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę. 
 5. Wszelkie informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych przez platformę Stripe.com znajdują się pod linkiem https://stripe.com/en-pl/privacy
 6. Po założeniu Konta Przedstawiciela Usługobiorcy, Konta w Google Workspace oraz Konta na platformie Stripe.com Usługobiorca uzyskuje pełny dostęp do Usług w Serwisie, a w szczególności może rozpocząć organizację Sesji specjalistycznych, składać i otrzymywać oświadczenia woli i wiedzy. 
 7. Z chwilą założenia ostatniego z wymaganych przez Usługodawcę kont (Konto Przedstawiciela Usługobiorcy, Konto w Google Workspace oraz Konto na platformie Stripe.com) zawarta zostaje pomiędzy Usługobiorcą  a Usługodawcą umowa o świadczenie Usług, której przedmiotem jest udostępnianie przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu umożliwiających Usługobiorcy organizację Sesji specjalistycznych.  
 8. Usługobiorca oraz Przedstawiciel Usługobiorcy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów działania Google Workspace, Stripe.com, Google Meet. 
 9. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Przedstawiciela Usługobiorcy. 
 10. Usługobiorca ma możliwość dokonania w każdym czasie zmiany danych w Koncie Przedstawiciela Usługobiorcy. W przypadku dokonania zmiany danych, postanowienia ustępu 6 stosuje się odpowiednio. 
 11. Usunięcie Konta Przedstawiciela Usługobiorcy oraz/lub Konta w Google Workspace  oraz/lub Konta na platformie Stripe.com jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 12. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług, zawartą z Usługodawcą w każdym czasie, przesyłając Usługodawcy oświadczenie w tym przedmiocie drogą mailową.


 

§5 WYKONYWANIE UMOWY

 1. Usługodawca w ramach umowy o świadczenie Usług udostępnia Usługobiorcy Serwis na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, a Usługobiorca, po spełnieniu warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie korzysta z Usług.
 2.  Usługobiorca ma możliwość dodania w Serwisie w ramach Konta Przedstawiciela Usługobiorcy Klientów, z którymi współpracował przed zawarciem umowy o świadczenie Usług z Usługodawcą, pod warunkiem, że Usługobiorca dysponuje zgodą Klienta na przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów trzecich, z którymi współpracuje Usługobiorca. 
 3. W przypadku przekazania danych Klienta przez Usługobiorcę, Usługodawca zakłada Konto Klienta w Serwisie, a następnie przesyła do Klienta informację o przekazaniu jego danych przez Usługobiorcę wraz z dwoma linkami przekierowującymi do następujących oświadczeń: 1) „Zgadzam się” – w przypadku akceptacji faktu dodania jego danych osobowych do Serwisu i zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę; w takim przypadku Klient zostaje przekierowany do częściowo uzupełnionego Formularza rejestracyjnego, gdzie zobowiązany jest wyłącznie do ustawienia hasła do Konta Klienta oraz akceptacji niniejszego Regulaminu; 2) „Nie zgadzam się” – w przypadku braku akceptacji faktu dodania jego danych osobowych do Serwisu i braku zgody na przetwarzanie jego danych przez Usługodawcę; w takim przypadku Klient zostaje przekierowany do strony informującej go, że z uwagi na brak zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zostaną one niezwłocznie usunięte przez Usługodawcę. 
 4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługodawcy w przypadku przekazania Usługodawcy danych Klienta, pomimo braku uzyskania od Klienta uprzedniej zgody na takie przekazanie.
 5. Usługobiorca organizuje za pośrednictwem Serwisu Sesje specjalistyczne. Po otrzymaniu za pośrednictwem Serwisu rezerwacji Terminu Sesji specjalistycznej, Usługobiorca dokonuje potwierdzenia Terminu Sesji specjalistycznej, w tym terminu w jakim Klient powinien dokonać zapłaty za Sesję specjalistyczną. Po dokonanym potwierdzeniu przez Usługobiorcę, Klient otrzymuje za pośrednictwem Konta Klienta, na podany przez siebie adres e-mail informację o rezerwacji Terminu Sesji specjalistycznej, która będzie zawierać następujące informacje: datę i godzinę Sesji specjalistycznej, kwotę do zapłaty za Sesję specjalistyczną, link przekierowujący do płatności oraz termin, w którym Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty.  
 6. Usługobiorca jest uprawniony do anulowania zarezerwowanego Terminu Sesji specjalistycznej lub zmiany Terminu Sesji specjalistycznej. Klient otrzymuje wówczas stosowną informację za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub za pośrednictwem innego środka komunikacji. Klient ma możliwość wyboru innego Terminu Sesji specjalistycznej, w tym zaproponowanego przez Usługobiorcę. W przypadku braku zgody na zaproponowane zmiany, Klient otrzymuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia, na zasadach wskazanych w Regulaminie świadczenia Usług dedykowanego dla Klienta. 
 7. W trakcie odbywania się Sesji specjalistycznej, Usługobiorca zobowiązany jest do poszanowania dóbr osobistych Klienta. 
 8. Usługobiorca podczas korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu kontaktuje się z Usługodawcą oraz Klientem. Kontakt z Klientem, z wyjątkiem Sesji specjalistycznej, która odbywa się za pośrednictwem Google Meet odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail. 

 

§6 PŁATNOŚCI

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu mają charakter odpłatny oraz nieodpłatny. Sesje specjalistyczne mają zasadniczo charakter odpłatny. Przeglądanie Serwisu, możliwość zadawania pytań Usługodawcy oraz kontaktowania się z Usługodawcą mają charakter nieodpłatny.
 2. Usługodawca oraz Usługobiorca zgodnie ustalają, że opłata transakcyjna od każdej Sesji specjalistycznej udzielonej przez Usługobiorcę na rzecz Klienta wynosi 20% od kwoty brutto wynagrodzenia za tę Sesję specjalistyczną, z wyjątkiem sytuacji kiedy Sesje udzielane są na rzecz Klientów, których do Serwisu dodał Usługobiorca, zgodnie z §5 ust. 3 niniejszego Regulaminu, która wynosi w tym przypadku 10%  od kwoty brutto wynagrodzenia za tę Sesję specjalistyczną. 
 3. Wynagrodzenie Usługobiorcy z tytułu organizacji Sesji specjalistycznych, w tym przypadki, w których Sesje specjalistyczne organizowane są nieodpłatnie ustalane jest pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą. 
 4. Ceny Sesji specjalistycznych podawane są w Serwisie. 
 5. W przypadku odpłatnych Sesji specjalistycznych, Usługobiorca organizuje Sesję specjalistyczną po otrzymaniu zapłaty od Klienta za pośrednictwem platformy płatności online Stripe.com, przed umówionym Terminem Sesji specjalistycznej. 
 6. Usługobiorca zostaje poinformowany o wpłacie dokonanej przez Klienta. Należne Usługobiorcy wynagrodzenie jest przesyłane zbiorczo, co tydzień, na wskazane przez Usługobiorcę konto bankowe, po potrąceniu prowizji Usługodawcy. Usługodawca działa jako agent Usługobiorcy w zakresie odbioru przedpłat za Sesje specjalistyczne dokonywane przez Klientów.  
 7. W przypadku braku zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Sesję specjalistyczną w terminie określonym w niniejszym Regulaminie,  umówiony przez Klienta Termin zostaje automatycznie anulowany, o czym Klient zostaje poinformowany za pośrednictwem Serwisu. Niezależnie od powyższego, Usługobiorca jest uprawniony do kontaktu z Klientem w celu wyjaśnienia przyczyn braku płatności.
 8. Zwrot opłaty za Sesję specjalistyczną jest możliwy tylko w przypadkach wyraźnie wskazanych w Regulaminie świadczenie Usług dedykowanym dla Klientów. 
 9. Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy drogą mailową rachunek z tytułu wynagrodzenia Usługodawcy za korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę. 

 

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do:
 • zapewniania Usługobiorcy dostępu do Serwisu, Konta Przedstawiciela Usługobiorcy, Konta w Google Workspace, Konta na platformie Strpie. com, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • odmowy założenia albo usunięcia Konta Przedstawiciela Usługobiorcy w Serwisie, Konta w Google Workspace, Konta na platformie Strpie.com w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • zablokowania Konta Przedstawiciela Usługobiorcy w Serwisie, Konta w Google Workspace, Konta na platformie Strpie.com  w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • rozwiązania umowy o świadczenie Usług, w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • ponoszenia odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług za pośrednictwem Serwisu, chyba, że wynika to z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, a w szczególności z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Usługobiorcę albo z uwagi na okoliczności uznawane za siłę wyższą w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych;
 • zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, na zasadach w nim określonych;
 • przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w przypadku danego Usługobiorcy oraz wewnętrznymi procedurami i instrukcjami;
 • zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych od Usługobiorcy w związku ze świadczeniem Usług oraz ich nieudostępniania jakimkolwiek podmiotom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Usługobiorcy ;
 1. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do:
 • podawania własnych danych osobowych podczas zakładania Konta Przedstawiciela Usługobiorcy, Konta w Google Workspace, Konta na platformie Stripe. com; 
 • nieprzekazywania za pośrednictwem Konta Przedstawiciela Usługobiorcy, Konta w Google Workspace, Konta na platformie Stripe.com, a także w trakcie korespondencji z Usługodawcą lub Klientem treści obraźliwych, naruszających dobra osobiste albo mających charakter społecznie nieakceptowalny;
 • niewykorzystywania danych uzyskanych w trakcie świadczenia Usług na jego rzecz w innych celach aniżeli związane z zawartą umową o świadczenie Usług;
 • zapłaty za Usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • nieudostępniania Konta Przedstawiciela Usługobiorcy, Konta w Google Workspace, Konta na platformie Strpie.com osobom trzecim, bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy;
 • ponoszenia odpowiedzialności w przypadku podejmowania działań stanowiących naruszenie niniejszego Regulaminu albo regulaminów Google Workspace czy platformy Stripe.com;
 • potwierdzania Terminów Sesji specjalistycznych zarezerwowanych przez Klientów za pośrednictwem Serwisu, a odmowa lub brak potwierdzenia Terminu może mieć miejsce tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdyż w przeciwnym wypadku może ponosić on odpowiedzialność w stosunku do Usługodawcy; 
 • nie publikowania w Serwisie danych kontaktowych ani linków do stron internetowych podmiotów trzecich, w tym także do nie zachęcania Klientów do bezpośredniego kontaktu przed Terminem Sesji specjalistycznej lub podjęciem decyzji o rezerwacji Terminu Sesji specjalistycznej i nie proponowania Klientom nieodpłatnych konsultacji, które w przypadku skorzystania przez Klienta z Serwisu miałyby charakter odpłatny; 
 • nie oferowania za pośrednictwem własnej strony internetowej konsultacji specjalistycznych, których cena byłaby niższa niż cena Sesji specjalistycznej oferowanej za pośrednictwem Serwisu; 
 • zapewniania, że wszelkie dane podawana w Serwisie w zakresie dostępnych terminów Sesji specjalistycznych, odpłatności za Sesje specjalistyczne są aktualne, a Kliencie zapoznając się z ofertą mają wgląd do aktualnej oferty; 
 • rozwiązywania reklamacji Klientów w zakresie w jakim dotyczą przeprowadzonej Sesji specjalistycznej w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych i informowania Usługodawcy o korespondencji prowadzonej z Klientem i statusie reklamacji; 
 • niewykorzystywania danych osobowych Klientów do jakichkolwiek innych celów aniżeli przeprowadzenie Sesji specjalistycznej; 
 • uzyskania wszelkich wymaganch prawem zezwoleń, zgód, ubezpieczeń jakie mogą okazać się konieczne celem udzielania Sesji specjalistycznych za pośrednictwem Serwisu;
 • zachowania w poufności wszelkich informacji otrzymanych od Usługodawcy w związku z korzystaniem z Serwisu oraz ich nieudostępniania jakimkolwiek podmiotom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy;
 • ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie działania i zaniechania Przedstawiciela Usługobiorcy w zakresie w jakim korzysta on z Serwisu;   
 1. Usługodawca oraz Usługobiorca zgodnie oświadczają, że Usługodawca udostępniając Serwis pośredniczy pomiędzy Usługobiorcą a Klientem, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty Sesji specjalistycznej, a w szczególności za poprawę lub pogorszenie zdrowia psychicznego Klienta lub inny zamierzony przez Klienta efekt. Odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na Usługobiorcy. 
 2. Usługobiorca niniejszym upoważnia Usługodawcę do publikowania w Serwisie przekazanych mu przez Usługobiorcę informacji, danych, fotografii, znaków towarowych  i innych danych, które są niezbędne do stworzenia Konta Przedstawiciela Usługobiorcy w Serwisie oraz udzielania Sesji specjalistycznych, w tym do ich edycji oraz modyfikacji jeżeli będzie to niezbędne. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność tych danych oraz oświadcza, że przysługują mu prawa do tychże danych, fotografii, znaków towarowych. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot trzeci skierował roszczenie do Usługodawcy z uwagi na zamieszczone w Serwisie informacje, które przekazane zostały przez Usługobiorcę, Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz zobowiązany jest zwolnić Usługodawcę z tej odpowiedzialności w najszerszym możliwym zakresie. 


 

§8 REKLAMACJE 

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji do Usługodawcy w przypadku gdy w ocenie Usługobiorcy doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. 
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację za pośrednictwem Formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie albo poprzez kontakt mailowy, pod adresem: [email protected].
 3. Usługobiorca składając reklamację do Usługodawcy zobowiązany jest podać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, przedmiot reklamacji, wszelkie inne istotne informacje, które pozwolą Usługodawcy w rozpatrzeniu reklamacji. 
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji do Usługodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zaistnienia okoliczności, które stanowią przedmiot reklamacji.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Usługobiorcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej doręczenia przez Usługobiorcę. Rozpatrzenie reklamacji polega na przesłaniu do Usługobiorcy za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Usługobiorcą informacji na temat uwzględnienia albo odrzucenia roszczenia Usługobiorcy przedstawionego w reklamacji. 
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Usługobiorcę po upływie terminu wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie ma obowiązku rozpatrzenia ani uwzględnienia reklamacji Usługobiorcy.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
 8. Strony zgodnie postanawiają, że Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz utracone korzyści, utratę danych, utratę możliwości kontraktowych wynikające z: a) wykorzystania lub niemożliwości wykorzystania Serwisu; b) nieuprawnionego dostępu do przesyłanych danych; c) oświadczeń i działań stron trzecich w Serwisie, chyba, że wynika to z naruszenia przez Usługobiorcę obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2022 r.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa w dowolnym momencie oraz w dowolnym zakresie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Serwisie wraz z podaniem informacji, od kiedy obowiązuje nowy Regulamin. Usługobiorca jest zobowiązany na bieżąco śledzić wszystkie zmiany wprowadzone w Regulaminie.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem zamieszczenia nowej wersji Regulaminu w Serwisie. 
 4. Usługobiorca, który nie zgadza się na zmienioną treść Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Usług, a w szczególności rozwiązać umowę o świadczenie Usług.
 5. Brak zaprzestania przez Usługobiorcę korzystania z Usług, a w szczególności brak rozwiązania umowy o świadczenie Usług oznacza akceptację zmienionej treści Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Nieważność albo niewykonalność, któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego zapisów. 
 7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz umowy o świadczenie Usług jest prawo Wielkiej Brytanii, a do rozpatrywania sporów wynikłych na tle niniejszego Regulaminu oraz umowy o świadczenie Usług właściwe są sądy powszechne w Wielkiej Brytanii. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Usługobiorcy zawierającego umowę o świadczenie Usług, zgodną z niniejszym Regulaminem jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 8. Przyjmuje się, że umowa o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą  została zawarta w siedzibie Usługodawcy.